| |

The Most Natural Way To Teach Reading

Kaedah Fonik Gabung Bunyi ( synthetic phonics ) adalah cara yang paling FITRAH (natural) untuk mengajar membaca – samada untuk kanak-kanak mau pun orang dewasa. KENAPA? Kerana Kaedah Fonik Gabung Bunyi mengajar hubungi kait di antara bunyi dan simbol.     Pelajar diajar bunyi paling kecil di dalam bahasa pertuturan (fonem) boleh diwakili oleh huruf atau…