Hafal apa ye?
Hafal apa lagi? Dalam Kaedah Mengeja dan Kaedah Suku kata, kanak-kanak kena hafal bukan saja beratus tapi sehingga 2056 pola ejaan, untuk mahir membaca.
Bandingkan dengan Kaedah Fonik Gabung Bunyi Bacalah Anakku di mana kanak-kanak hanya perlu menghafal 31 bunyi sahaja.

Agak-agak yang mana lebih senang ye?
Jom kita bandingkan.

Dalam Kaedah Fonik Bacalah Anakku kita hanya perlu ajar anak 31 bunyi yg dipadankan dengan simbol. Seterusnya kita akan melatih mereka menggabung bunyi-bunyi ini menjadi perkataan. Menggabung bunyi adalah kemahiran yang boleh diajar seawal umur anak 3 tahun.
JADUAL HAFALAN KAEDAH FONIK
31 PadananBunyi-Simbol(Fonem-Grafem)
Bunyi/Fonem
Simbol/Grafem
1.
/a/
a
2.
/i/
i
3.
/u/
u
4.
/e/ e pepet
e
5.
/e/ e taling
e
6.
/o/
o
7.
/b/
b
8.
/c/
c
9.
/d/
d
10.
/f/
f
11.
/g/
g
12.
/h/
h
13.
/j/
j
14.
/k/
k
15.
/l/
l
16.
/m/
m
17.
/n/
n
18.
/p/
p
19.
/q/
q
20.
/r/
r
21.
/s/
s
22.
/t/
t
23.
/v/
v
24.
/w/
w
25.
/y/
y
26.
/z/
z, x(xilofon)
27.
/ng/
ng
28.
/ny/
ny
29.
/sy/
sy
30.
/kh/
kh
31.
/gh/
gh
Memandangkan kanak-kanak sudah diajar semua bunyi vokal /a i u e e o/, mereka hanya perlu dilatih menggabung bunyi-bunyi ini untuk   membaca perkataan yang mengandungi diftong dan vokal bergandingan (ai au oi ia iu io ui  ua).
Jadi dengan melatih kanak-kanak menggabungkan bunyi-bunyi tersebut, mereka dapat membaca gabungan 2 bunyi(sukukata terbuka, kv, vk), gabungan 3 bunyi(sukukata tertutup, kvk, vkv), gabungan 4 bunyi ataupun 2 sukukata          ( perkataan mudah, kvkv, vkkv), gabungan 5 bunyi , gabungan 6 bunyi dan seterusnya gabungan 7,8 bunyi seperti perkataan ‘menyelerakan’(11 bunyi, kvkvkvkvkvk) dengan mudah sekali. Hanya dengan menghafal 31 bunyi-simbolini sahaja!

Persoalannya adakah perlu kanak-kanak menghafal 26 huruf, 6 bunyi vokal, 120 sukukata terbuka, 1680 sukukata tertutup, 120 akhiran ‘ng’ dan 8 diftong dan vokal bergandingan, hanya untuk membaca perkataan ‘menyelerakan’. Lihat jadual di bawah.


JADUAL HAFALAN KAEDAH MENGEJA & SUKUKATA
26 HURUF ABJAD:
Aa   Bb  Cc  Dd   Ee   Ff   Gg   Hh  Ii   Jj   Kk   Ll  Mm  Nn   Oo  Pp  Qq  Rr   Ss   Tt   Uu   Vv   Ww  Xx  Yy   Zz
6  BUNYI VOKAL:
a     i    u    e(pepet)    e(taling)    o
 126 POLA SUKU KATA TERBUKA:
1. Ba Bi Bu Be Be Bo
2. Ca Ci Cu Ce Ce Co
3. Da Di Du De De Do
4. Fa Fi Fu Fe Fe Fo
5. Ga Gi Gu Ge Ge Go
6. Ha Hi Hu He He Ho
7. Ja Ji Ju Je Je Jo
8. Ka Ki Ku Ke Ke Ko
9. La Li Lu Le Le Lo
10. Ma Mi Mu Me Me Mo
11. Na Ni Nu Ne Ne No
12. Pa Pi Pu Pe Pe Po
13. Qa Qi Qu Qe Qe Qo
14. Ra Ri Ru Re Re Ro
15. Sa Si Su Se Se So
16. Ta Ti Tu Te Te To
17. Va Vi Vu Ve Ve Vo
18. Wa Wi Wu We We Wo
19. Xa Xi Xu Xe Xe Xo
20. Ya Yi Yu Ye Ye Yo
21. Za Zi Zu Ze Ze Zo

Perhatian: Jadual di atas termasuk pola sukukata untuk huruf q dan x.

126 POLA SUKUKATA TERTUTUP AKHIRAN ‘n’.

1. Ban Bin Bun Ben Ben Bon
2. Can Cin Cun Cen Cen Con
3. Dan Din Dun Den Den Don
4. Fan Fin Fun Fen Fen Fon
5. Gan Gin Gun Gen Gen Gon
6. Han Hin Hun Hen Hen Hon
7. Jan Jin Jun Jen Jen Jon
8. Kan Kin Kun Ken Ken Kon
9. Lan Lin Lun Len Len Lon
10. Man Min Mun Men Men Mon
11. Nan Nin Nun Nen Nen Non
12. Pan Pin Pun Pen Pen Pon
13. Qan Qin Qun Qen Qen Qon
14. Ran Rin Run Ren Ren Ron
15. San Sin Sun Sen Sen Son
16. Tan Tin Tun Ten Ten Ton
17. Van Vin Vun Ven Ven Von
18. Wan Win Wun Wen Wen Won
19. Xan Xin Xun Xen Xen Xon
20. Yan Yin Yun Yen Yen Yon
21. Zan Zin Zun Zen Zen Zon

126 x 14 = 1764 pola sukukata tertutup yang perlu dihafal.Terdapat 14 akhiran dalam BahasaMelayu; b,d, f, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t dan z.


 126 POLA SUKU KATA AKHIRAN ‘ng’:
1. Bang Bing Bung Beng Beng Bong
2. Cang Cing Cung Ceng Ceng Cong
3. Dang Ding Dung Deng Deng Dong
4. Fang Fing Fung Feng Feng Fong
5. Gang Ging Gung Geng Geng Gong
6. Hang Hing Hung Heng Heng Hong
7. Jang Jing Jung Jeng Jeng Jong
8. Kang King Kung Keng Keng Kong
9. Lang Ling Lung Leng Leng Long
10. Mang Ming Mung Meng Meng Mong
11. Nang Ning Nung Neng Neng Nong
12. Pang Ping Pung Peng Peng Pong
13. Qang Qing Qung Qeng Qeng Qong
14. Rang Ring Rung Reng Reng Rong
15. Sang Sing Sung Seng Seng Song
16. Tang Ting Tung Teng Teng Tong
17. Vang Ving Vung Veng Veng Vong
18. Wang Wing Wung Weng Weng Wong
19. Xang Xing Xung Xeng Xeng Xong
20. Yang Ying Yung Yeng Yeng Yong
21. Zang Zing Zung Zeng Zeng Zong

8  POLA DIFTONG DAN VOKAL BERGANDINGAN
                    ai   au   oi  ia  iu  io ui   ua
Jumlah  pola yang perlu dihafal oleh kanak-kanak yang belajar membaca menggunakan KaedahMengeja/Abjad atau Kaedah Hafal Sukukata adalah 26 + 6 + 126 + 1764 + 126  +  8  = 2056
Sekiranya kita ketepikan pola ejaan ‘x’ dan ‘q’ sekalipun, kanak-kanak masih perlu menghafal lebih 2 ribu pola untuk mahir membaca.
Mungkin ada yang akan kata saya exaggerate… mana ada cikgu ajar sampai 2 ribu pola! Memang betul pun, paling banyak mereka akan ajar ialah abc, pola sukukata terbuka dan tertutup especially di peringkat tadika. So mula-mula mak ayah pun excited la anak pandai baca perkataan mudah. Bila dah naik Darjah 2, anak mula slow atau tak minat membaca sebab banyak perkataan panjang… banyak pakai memori… lagi pun cikgu tak ajar semua…
Kesimpulannya BANYAK SANGAT nak kena ingat!
Tak kiralah apa saja teknik yang kita gunakan untuk bantu kanak-kanak hafal 2056 pola ejaan ini, samada dengan menggunakan teknik latih tubi, teknik asosiasi gambar, teknik buat mulut, nyanyi lagu, guna poster, komputer, ipad dan sebagainya, mereka tetap kena hafal hampir 2 ribu pola! Seperti kata seorang  guru cina di JB, “ Ayo, banyak letih maa…. Hari2 latih tubi. Budak pun boring maa!”
Dan walaupun terdapat pelbagai program pemulihandi sekolah-sekolah kerajaan,  yang asasnya menyarankan Kaedah Mengeja atau Sukukata digunakan dalam mengajar membaca, masalah kanak-kanak tidak dapat atau lambat membaca masih wujud merata-rata. 
Kesimpulannya dalam Kaedah Mengeja dan Kaedah Sukukata, kanak-kanak kena ingat BANYAK SANGAT. Jelas daripada jadual hafalan di atas, kedua kaedah ini membebankan visual memori kanak-kanak. Only few lucky ones will turn out to become expert readers, spellers and writers.
Jom kita pakat try Kaedah Fonik Gabung Bunyi Bacalah Anakku pulak. You will see your child read effortlessly.

Similar Posts

6 Comments

  1. mcm mana nk tau lebih lanjut pasal kaedah fonik ni..dh beli buku bacalah anakku..sy msh kliru kdg2 terajar kaedah mgeja tu..sbb dlu ajar gna kaedah tu..skrg nk tkr kaedah fonik..

  2. mcm mana nk tau lebih lanjut pasal kaedah fonik ni..dh beli buku bacalah anakku..sy msh kliru kdg2 terajar kaedah mgeja tu..sbb dlu ajar gna kaedah tu..skrg nk tkr kaedah fonik..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *